top of page

廢棄物整廠規劃管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工廠設置之相關環保文書、設備、工廠登記等客製規劃及申請

    ◆毒性化學物質製造/販賣/貯存/使用許可申請
    ◆廢棄物個案/通案再利用申請
    ◆資源廢棄物受補貼申請
    ◆廢棄物清理計劃書
    ◆空污設製(操作)許可

    ◆水污水措(排放)許可
    

整廠規劃.jpg
立即聯繫我們,讓我們共同協助您解決您的廢棄物問題吧!
bottom of page