top of page

廢棄物整廠規劃管理

工廠設置之相關環保文書、設備、工廠登記等規劃及申請

        毒性化學物質製造/販賣/貯存/使用許可申請
        空污設製(操作)許可
        廢棄物在利用申請
        廢棄物個案再利用申請
        資源廢棄物受補貼申請
        廢棄物清理計劃書
        水污水措(排放)許可

立即聯繫我們,讓我們共同協助您解決您的廢棄物問題吧!
bottom of page