top of page

廢棄物整廠規劃管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工廠設置之相關環保文書、設備、工廠登記等規劃及申請

    1.毒性化學物質製造/販賣/貯存/使用許可申請
    2.空污設製(操作)許可
    3.廢棄物在利用申請

    4.廢棄物個案再利用申請
    5.資源廢棄物受補貼申請
    6.廢棄物清理計劃書
    7.水污水措(排放)許可

整廠規劃.jpg
立即聯繫我們,讓我們共同協助您解決您的廢棄物問題吧!
bottom of page